28 Δεκ 2008

Jabberwocky- Ένα 'Ανόητο' Ποίημα'Jabberwocky' σημαίνει κυριολεκτικά ασυναρτησία και ήταν ο συγγραφέας αυτού του ποιήματος που γέννησε μια νέα λέξη (στ' αγγλικά) για την ασυναρτησία. Δεν ξέρω εάν ο Lewis Carroll ήταν πραγματικά αυτιστικός, όπως μερικοί υποθέτουν, αλλά είμαι σίγουρος πως αυτή είναι μια πραγματικά αυτιστική υπόθεση. Θεωρώ το ποίημα επάνω από κάθε μετάφραση είτε στα ελληνικά είτε στα αγγλικά. Για μερικές από τις σημασίες των λέξεων μπορείτε να κοιτάξετε στο λήμμα 'Jabberwocky', της Wikipedia. Ίσως στο μέλλον να επιχειρήσω μια μετάφραση εάν αυτό έχει νόημα και είμαι βέβαιος ότι στο μέλλον θα γράψω ένα (ακόμη) 'ανόητο ποίημα' (nonsense poem) ο ίδιος . Πιστεύω ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες ποιημάτων ασυναρτησιών. Ένας συγγραφέας ή ένας κριτικός ποίησης πρέπει πάντα να ξέρει για ένα ποίημα σε ποια από τις δύο κατηγορίες ανήκει, την 'καλή' ή την 'κακή'. Ποια είναι η τελική ένδειξη; Υποθέτω ένα συναίσθημα αποδοχής και, επιπλέον, ο παρερχόμενος χρόνος:'Twas brillig, and the slithy toves
Did gyre and gimble in the wabe;
All mimsy were the borogoves,
And the mome raths outgrabe.

"Beware the Jabberwock, my son!
The jaws that bite, the claws that catch!
Beware the Jubjub bird, and shun
The frumious Bandersnatch!"

He took his vorpal sword in hand:
Long time the manxome foe he sought—
So rested he by the Tumtum tree,
And stood awhile in thought.

And as in uffish thought he stood,
The Jabberwock, with eyes of flame,
Came whiffling through the tulgey wood,
And burbled as it came!

One, two! One, two! and through and through
The vorpal blade went snicker-snack!
He left it dead, and with its head
He went galumphing back.

"And hast thou slain the Jabberwock?
Come to my arms, my beamish boy!
O frabjous day! Callooh! Callay!"
He chortled in his joy.

'Twas brillig, and the slithy toves
Did gyre and gimble in the wabe;
All mimsy were the borogoves,
And the mome raths outgrabe.